Johanna Sumuvuori :: Blog

joulukuu 12, 2008

Vastalause Lex Nokiasta

Filed under: Uncategorized — Johanna Sumuvuori @ 12:32 pm

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi tänään mietinnön Lex Nokiasta eli sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta äänin 9-6. Esitin hallituksen esitykseen rajauksia, mutta ne kaatuivat samoin äänimäärin. Jätin vastalauseen, jonka perusteluosio alla. Eduskunta käsittelee lakiesityksen täysistunnossa vasta ensi vuoden helmikuussa.

 

VASTALAUSE

Perustelut

 

Sähköisten viestintävälineiden väärinkäyttö, esimerkiksi yrityssalaisuuksien vuotamiseen, on nykyisessä tietoyhteiskunnassa todellinen ongelma, johon pitää pyrkiä löytämään ratkaisuja. Väärinkäytösten ehkäisyssä ja selvittämisessä tulee kuitenkin mahdollisimman vähän puuttua keskeisinä perusoikeuksina pidettäviin yksityisyyden suojaan ja luottamuksellisen viestinnän suojaan. Valiokuntakäsittelyn jälkeenkin esitetty lakiuudistus ei tältä osin ole riittävän tarkkarajainen.

 

Perusoikeuksiin puututtaessa on tarkoin arvioitava saavutettavia hyötyjä suhteessa perusoikeuksien kaventamiseen. Lakiesityksen perusteluista ei käy ilmi, mitkä hyödyt puoltaisivat yhteisötilaajan oikeutta käsitellä tunnistamistietoja ”maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön” tapauksissa suhteessa siihen perusoikeuksien kaventumiseen, jonka tällainen oikeus aiheuttaa.  Lakiesityksen seurauksena aukeaa ainakin periaatteessa mahdollisuus, että tiettyjen ehtojen täyttyessä esimerkiksi talonyhtiössä, kirjastoissa ja oppilaitoksissa voidaan lain perusteella käsitellä tunnistetietoja. Muun muassa se, että tietosuojavaltuutettu voi periä yhteisötilaajalta maksun valvonnasta aiheutuvista toimenpiteistä, saattaa tosin nostaa kynnystä valvonnan laajempaan käyttöön.

 

Näin ollen on perusteltua vähintäänkin rajata lakia siten, että yhteisötilaajalle annettaisiin oikeus käsitellä viestien tunnistetietoja vain ja ainoastaan yrityssalaisuuksien vuotamistapausten selvittämiseksi. Kuten perustuslakivaliokunnan lasunnon perusteella lakiin lisättiin, yrityssalaisuuksien paljastumisen on tällöin kohdistuttava rikoslain (39/1889) 30 luvun 11§ tarkoittamiin tietoihin ja edelleen kohdistuttava lakiesityksen 13 e § mukaisesti yhteisötilaajan tai sen yhteistyökumppanin elinkeinotoiminnan kannalta keskisiin yrityssalaisuuksiin, jotka ovat merkittäviä elinkeinotoiminnan kannalta.  Yhteisötilaajan oikeus käsitellä tunnistetietoja ”maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön” selvittämiseksi siis poistettaisiin. 

 

Näin rajattunakin on syytä epäillä lain toimivuutta käytännössä. On varsin epätodennäköistä, että koulutetut asiantuntijat vuotaisivat yrityssalaisuuksia työsähköpostistaan, kun käytettävissä on myös verkkopohjaisten sähköpostipalveluiden, usb-muistitikkujen ja polttavien cd-asemien kaltaisia keinoja tiedon kopimiseksi ja eteenpäin toimittamiseksi. On myös aihetta epäillä, riittävätkö pelkät tunnistetiedot esitutkintakynnyksen ylittymiseen.

 

Yrityssalaisuuksien suojaaminen voitaisiin hoitaa lisäämällä poliisin toimivaltuuksia pakkokeinolain uudistuksen yhteydessä, jolloin tunnistetietojen käsittely olisi selkeämmin laillisuusvalvonnan piirissä.

 

Johanna Sumuvuori 12.12.2008

 

Mainokset

joulukuu 10, 2008

Ongelma nimeltä Lex Nokia

Filed under: Politiikka — Johanna Sumuvuori @ 7:40 pm

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä olen tänä syksynä käyttänyt paljon aikaa niin kutsutun Lex Nokian eli sähköisen viestinnän tietosuojalain pohtimiseen. 

Yrityssalaisuuksien vuotaminen on todellinen ongelma, mutta Lex Nokia on ylimitoitettu keino asian ratkaisemiseksi. 

Olen suhtautunut ”urkintalakiin” kriittisesti alusta saakka. Oikeustajuni ei yksinkertaisesti pysty sulattamaan ajatusta, että yrityssalaisuuksien vuotamisen nimissä lähdettäisiin laajasti kaventamaan yksityisyyden suojaa ja kirjesalaisuutta.

Nykymuodossaan hallituksen esitys ei koske pelkästään yrityksiä ja yrityssalaisuuksien vuotamista, vaan myös muita mahdollisia yhteisötilaajia ja tietoverkkojen väärinkäytöksiä. Yhteisötilaaja voi olla esimerkiksi taloyhtiö, kirjasto, oppilaitos tai mikä tahansa organisaatio. 

En pidä lakia tarkoituksenmukaisena, koska en usko, että tunnistetietojen avulla pystyttäisiin selvittämään yrityssalaisuuksien vuotamista. Esimerkiksi Vaasan yliopiston professori Asko Lehtonen on todennut Helsingin Sanomissa (25.11.): 

”Pelkillä liikennetiedoilla eli sillä, että joku on lähettänyt jotain ulkopuoliselle, ei ole mitään rikosoikeudellista näyttöarvoa. Eihän pelkkä liikennetieto siitä, että joku on mennyt ravintolaan autolla synnytä olettamusta syyllistymisestä rattijuopumukseen.”

En myöskään usko, että kukaan järkevä ihminen lähtisi vuotamaan yrityssalaisuuksia työsähköpostistaan, kun maailma on täynnä hotmaileja ja muita yksityisessä käytössä olevia sähköpostiohjelmia. 

En voi hyväksyä lakiesitystä nykymuodossaan. Laki tulisi vähintään rajata niin, että se koskisi vain yrityssalaisuuksien vuotamista. Siihen se alun perin säädettiinkin. Kerroin asiasta tänään myös Vihreälle Langalle.

joulukuu 3, 2008

Suomen kestämätön rypäleasekanta

Filed under: Politiikka — Johanna Sumuvuori @ 10:09 am
 

Tänään 3. joulukuuta yli 100 maata allekirjoittaa Oslossa rypäleaseiden kieltoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella halutaan kieltää sellainen rypäleaseiden käyttö, tuotanto, siirtäminen ja varastointi, josta aiheutuu siviileille kohtuutonta haittaa. Rypäleaseet aiheuttavat mittavaa tuhoa etenkin siviileille vielä pitkään konfliktin jälkeen.

 

Suomi ei ole mukana allekirjoittamassa sopimusta, vaikka on ollut vielä toukokuussa Dublinin kokouksessa tukemassa rypäleaseet kieltävää ja uhrien avustukseen tähtäävää sopimusluonnosta. Suomen viivyttely asiassa on todella noloa. On selvää, ettei Suomi halua allekirjoittaa sopimusta, vaan aikoo päinvastoin jatkaa jo aloitettuja rypäleasehankintoja.

 

Pidän käsittämättömänä, että Suomi jää universaalisuuteen pyrkivässä humanitaarisessa sopimuksessa taka-alalle ja sitoo puolustustaan asetyyppiin, jonka suuri osa maista on kieltämässä humanitaarisesti kestämättömänä.

 

Kirjoitukseni Suomen rypäleaseratkaisun kestämättömyydestä julkaistiin tänään Helsingin Sanomien mielipidesivulla. Kirjoitus löytyy myös kotisivuiltani.

 

Tästä alkavat säännölliset blogimerkintäni, joissa kommentoin erityisesti politiikkaa ja siihen liittyviä ilmiöitä.

 

joulukuu 2, 2008

Blogi avautuu

Filed under: Uncategorized — Johanna Sumuvuori @ 3:42 pm

Tämä blogi avataan joulukuussa 2008.

Luo ilmainen kotisivu tai blogi osoitteessa WordPress.com.